Zalai Közlöny

Dohányzási kódolás a kotlákban. Uploaded by

Keszthelyi ffókldadóhlvilal: KIsfaMy-u. Interurbán-telefon: Naí-ykantzsa 78 szám. Előfizetési i n egy thjra 2 pengó 40 lillír.

Witt Marta Nelkuled Nincs Mennyorszag

A Pakoli—űll Jenő— Hi du Marcdl-Ogy kcrQlt ma lamét szőnyegre abból ai tikalomból, bogy az érdekeltek lovagias útra terelték a mandátumtól való lemondáa Ogyét. Hajdú Maradt azzal vádol a Pakots Józsefet, bogy megizegle szavát, viszont Pakots azt illtt a Hajdúról, bogy nem mond igazai. Ai Igazmondásnak egymás részéről történt kölcsönös kétségbevonása miatt Hajdú Marcell provokálta Pakots Józsefet, aki szintén megnevezte segédélt: A két tél legídel holnap Ölnek ős'sze.

dohányzási kódolás a kotlákban dohányzásról való leszokás szövege

A Rassay-párt az ügy lovagias részétel nem kíván foglalkozni és larlja magát ahhoz, bogy Pakots a páftbatározat értelmében a déli kerület mandátumáról mondjon le. Ameny nylb. Pakolt azonban — ugy látszik — nem törfdlk azzal, hogy Riasayék mll határoznak és kész arra Is, hogy leljeicn különválva Raasa, éklól — tekintettel aira, hogy még a demokralapárl elnöke — srját belátása szeiInt cselekedjék.

Dohányzási kódolás a kotlákban, lanuAr 31 A felsőház és a kípviselőház ma délelőtt párhuzamos üléseket tartottak A felsőház ülését Íaaztották Dessewffy Aurél gról beszéde keretében a felsőháznak a jogfolytonossághoz ragaszkodó tagjai nevében deklarációi olvas fel:.

Ma délben aailóértíkezlet voll a kullutzmlnisztériumban Beelboven halála százéves évlordulójának megünneplése tárgyában.

Éjszakai rádlójelentés Szilágyi U os országgyűlési képviselő ma levelel Intéze'. Éjszakai rádlójelentés. A kisebbségi magyar Iskolák ügyében ujabban Ismét kedvezőtlen fordulat történt Igy most folyik döntés'a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban kisebbségi iskolának nyilvánossági jogáról.

A dönlés már megtörténi, de szigorúan titokban tarl ák.

pszichológus leszokni a dohányzásról

A leiekből ítélve azonban a döntés kedveióllena'ge biztos. Balthazdr Dezső református püspök üdvözli a demokratikus felsóházat és kifejezést ad annak a reményének, hogy a felsőház za Az egyházak, felekezetek közti teljes egyenjogúságot kivdnja. Az elnök bejelen'etie, bogy a leg közelebbi ülés időpontjáról annak Idején értesíteni fogja a felsőház lagjsit.

dohányzási kódolás a kotlákban népi gyógyszerek a dohányzásról való leszokáshoz

A felsőház ülése ezzel délután háromnegyed 2 óra után véget ért. Msjd Bud János pénzügyminiszler beterjesztette az adócsökkentésről szóló törvényjavaslatot. A Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt tartja. A miniszterelnök Indítványára a képviselőház Jegyzőinek számát tízre emelték fel, Igy még négyet fognak választani. Az ülés háromnegyed tél órakor végei {rt.

Tiz óra helyei háromnegyed II órakor nyitotta meg Oraefl Jenő korelnök a képviselőház mai ülését, félig teli padsorok elölt. Először az elnök Peyer Károlyt és Propper Sándort az előző ülésből kifolyólag utólag rendreutasította.

Az igazolók előadói lelentése u'áu szavazatból lel a Ház elnökévé Zsltvay Tibort választották meg. Alelnökök: Puky Érdre és Huszár Kíroly szivazattal. Zsltvay Tibor nagy óváció közben foglalta el az elnöki sziket. Megnyitójában u bói hitel letl az egyetemes nemzeti érdekek plrtokon felüli szolgálata, a parlamentarizmushoz való ragaszkodása és a megértés alkotó szelleme melleit.

dohányzási kódolás a kotlákban

Az alkotmányos élei és a fejlődés párhuzamát azzal fejezi be, hogy a feltámadó allolmányos szellemnrk a közélet egész vonalán dohányzási kódolás a kotlákban kei!. A borul magyar éjszaka akkor fog dohányzási kódolás a kotlákban ellünnl, ha felkél u szenl korona régi fényének napja. Éjszakai rádióJelentése A kormányzó és felesége ma délben ebédet adtak, melyre hivatalosak voHak a budapesti kövelek, ügyvivők feleségeikkel, gról Bethlen István miniszterelnök és neje, dr. Valki Lajos külügyminiszter és ueje, valamint a kabinet iroda főnöke és helyettese és a kormányzó szárnysegéde.

Sráter látván tábornok lemondott Budapest, reventil orrcsepp. Sréter István, voll honvédelmi miniszter, aki mini dohányzási kódolás a kotlákban tábornoki kar egyik kiváló lagia teljesített szolgálatot a hadseregben, lemondott rangjáról, kitüntetéseiről és a vilézi székben lloglalt kapitányi állásáról. Lemondásának oka az, hogy kereskedelmi pályára lépelt.

A magyar-francia kereskedelmi egyezmény revízióját célzó tárgyalásokat befejezték és a megfelelő tarifálls pótegyezményt d;cember 18 án aláírták. Törökországgal december 20 in kereskeVásár Valahol a lacikonyhák tájékán, Külkereskedelmi mérlegünkben noharcias árusné keze által jól Irányzott pofon csattan el, lopni akaró vember folyamán 3 millió aranykocigány füstös, mosdatlan képén A pofon együtt a mull év első 11 hónapiáhangja, csengése egészen békebeli.

Tíz trillió A pénzügyminiszter VI. Ma tetlék közzé a pénzügyminisz- forgalma s Igy bevétele is Jelentős pesztra a legnagyobb tolongásba guA munkanélküliek száma decemter VI.

Much more than documents.

Jelenteit, amely az Dohányzási kódolás a kotlákban szállított utaruja a gyermek-kocsit Az állami közigazgatás december- 1, A Duna—S;áva— előző évi decemberrel szemben a Három rongyos falusi cigány habcsökkenés még mindig 20 százalék.

A legutóbbi decemUzunovioa konoentráolóa Vásár A Magyar Nemzeti Bank Jegyforberi bevételek 9. A király a paréwégl felduzzadás képét mutatja. A ban, nézi a Julcsa, nézi a szakasz- zatnál.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével: A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magát önállósította és az érdekeltség július 3t én megtartott közgyűlésén a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Villalat Rt. Az általában Zrinyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét. Látogatást le t József főherceg al-csuti kastélyában, azután pedig tovább folytatta automobilon uljál a Felvidékre. A pápai nuncius felszentelte az uj székesfehérvári püspököt Budapest, augusztus I.

A december én 4. ValakiI ,véleltenülm oldalba centrációs munkáskabinelet alakítson. Feladlak decem- hó folyamán 4. A Slnger gépek kis miSopron, január A soproni téklevelet, 1, csomagot, lyamin 8 9 millió pengővel Elküldtek A postatakarékpénztárnál a betét- katona-szökevényekként toloncolnak Vásár A távbeszélő főállomások könyvek ezáma 1, darab Szacseh és romin hadsereg kötelékéből lonnát kotor elő, buzakenyérrel A posta bevé- számlák száma 54Összesen teli többlete A megszokott kalonik.

A magyar rendeszik Mindenki magya- szeg falusi, akar Szabad, mehet, állj, balra térj,stb Tolong, tülekszik a nip.

Mennyit kell fogamzás előtt abbahagynom a dohányzást