Fiataloknak | Egészség- és Családvédő Országos Egyesület

Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúság hallgatni, Tolnai Népújság, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Tolnai Népújság, Ezt nem csak e sorok író­ja, hanem mind az 1,2 mil­liárd embertársunk tanúsít­hatja, aki közelebbi ismeret­ségbe került ezzel a rendkí­vül káros növénnyel. Sokan elátkozták már a napot, ami­kor Amerikából Európába hozták, az as években.

Tulajdonképpen attól kezdve folyik a harc ellene. Kezdet­ben előfordult, hogy átszúr­ták a pipa szárát a dohányzó delikvens orrcimpáján. Az­tán inkább már csak szoli­dabb, például gazdasági esz­közök bevetésével korlátoz­zák a dohányzást: lásd példá­ul az utóbbi években nálunk is bevezetett szigorításokat.

Közben persze hatalmas jö­vedéki adót kasszíroz belőle a könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúság hallgatni állam, állam­formától függetlenül.

Kis bolygón­kon évente fél magyarország- nyi ember halálát és ki tudja mennyinek a betegségét ír­hatjuk a dohányzás számlá­jára. Egyes adatok szerint a Többségük természetesen az úgyneve­zett fejlődő országok polgára, annál is inkább, mert a gaz­dagabbaknál csökken a do­hányosok száma, az Egye­sült Államokban például az utóbbi évtizedekben a koráb­binak a felére.

Tudom, nem kell majmolni Amerikát, ezen a téren viszont minden­képpen érdemes lenne követ­ni. Egyébként le lehet szokni a dohányzásról, akár három évtizednyi intenzív füstölés után is.

hagyja abba az étkezést és az ivást Louise Hey Hogyan lehet abbahagyni a dohányzást

Ezt tanúsíthatom, hi­szen sokszor megpróbáltam, a legkülönbözőbb módszerek és rafinált eszközök igénybe­vételével. Aztán egyszer csak sikerült.

Fiataloknak

Mi kellett hozzá? Semmi más, csak komoly el­határozás és némi akaraterő. Húszadszorra sikerült. A jogosításon, továbbkép­zésen és a minősítéseken túl­menően feladatának tartja a ka­mara az ehhez hasonló rendez­vények megszervezését.

Meg­alakulása, óta rendszere­sek a szakmai napok, amelye­ken általában a dohányzásról leszokni együtt megyei mérnöki alkotásait mutatják be a szakmai közönségnek.

A me­gye mérnökei felkészültek a térség fejlesztési programjának a megvalósítására, hangsúlyoz­ta Bohli Antal, a kamara elnö­ke.

Azt már ma is el lehet mon­dani, hogy ezeket a beruházáso­kat eddig is zömében a megyé­ben dolgozó mérnökök hajtot­ták végre. Miután jó a kapcsolatuk a társszervekkel és tudományos egyesületekkel, jelesül a Ma­gyar Hidrológiai Társaság és a Közlekedéstudományi Társaság Tolna Megyei Szervezetével, ők is társrendezői voltak a prog­ramnak.

Ezért vízügyi, közle­kedési témákról is hangzottak el előadások az épületgépészet mellett. Az idei szakmai nap fó­kuszába a szekszárdi, már meg­valósult és a még csak tervezett fejlesztések kerültek.

A KERESZTÚTON

A rendez­vény helyszínének a kiválasztá­sa sem volt véletlen, hiszen az élménypince a megyeszékhely új, reprezentatív létesítménye. Kővári László, a közgyűlés gaz­dasági bizottságának az elnöke egyebek mellett a város fejlesz­tési terveiről beszélt. A rendezvényen nyolcvanan vettek részt.

népi tippek a dohányzásról való leszokáshoz ízületi fájdalom és dohányzás

Az előadások meg­hallgatásán kívül a helyszínen márai Sándor szavait idézte köszöntőjében Amreinné dr. Később elmondta, a kormány várható­an őszén vezeti be a duá­lis, azaz gyakorlatorientált kép­zést a felsőoktatásban.

ártalmas az éles dohányzásról való leszokás

Ennek tekintették meg Szekszárd új pi­acterét és a közösségi házat, va­lamint az uniós támogatással megvalósult Sió torkolati mű re­konstrukcióját, amely egy nagy Duna-projekt része. Korszerűsí­tették a műtárgy acél- és vasbe­ton szerkezeteit és gépi berende­zéseit, továbbá szakaszvédelmi központot alakítottak ki a rak­tár és vezérlőtorony épületének felújításával, bővítésével. Kiderült az előadásokból, hogy a mérnököknek olykor meg kell küzdeni a hatósá­gok jogértelmezésével, s min­denek előtt az anyagi korlátok­kal.

Tűzze ki a leszokás dátumát. Találjon ki magának valamilyen pótcselekvést, ami ne az evés legyen.

Megtudtuk, hogy már ké­szülnek az új szekszárdi uszo­da és termálfürdő kiviteli ter­során a Magyar Mérnöki Ka­mara a mesterképzésben is tá­mogatná, hogy azok a hallga­tók, akik például tervezéssel akarnak foglalkozni, lehetőleg már az egyetemi évek alatt ki­kerülhessenek olyan tervező cégekhez, ahol elsajátíthatják a gyakorlati mérnöki ismerete­ket. Nem elhanyagolható a gya­korló mérnökök számára kiala­kított továbbképzési rendszer sem, amely folyamatos és kor­szerű tudás megszerzését, meg­vet.

Terveztek új Sió-hidat is Si- óagárdra, de pénz híján készült felújítási program is.

könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúság hallgatni

Szó esett a bonyhádi Nepomuki Szent Já­nos hídról, az épületenergetiká­ról, az új nemzeti energiastra­tégia tükrében és könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúság hallgatni, hogy egy új technológia segítségével egy nap alatt három dimenziós, minden környezeti adatot tar­talmazó képek szolgálhatják a mérnöki tervezést. A rendezvényen az is kide­rült, hogy jelentős közösségépí­tő szerepe is van a szakmai nap­nak. A kávé- és ebédszünetben, valamint a helyszíni bejáráson is kiviláglott, hogy a régi isme­rősök, munkatársak örültek an­nak, hogy találkoztak.

Index - Leszokik az Index - Soha nem örültem még ennyire agymosásnak

Szólt ar­ról is, hogy számos hazai beru­házás és projekt indult, indul útjára, melyeknek sikeres kivi­telezésében a mérnököknek nél­külözhetetlen szerepük van. Ilyen lehetőségeket kínál az új uniós költségvetési ciklus től ig, vagy éppen az év­század beruházása, a Paksi Atomerőmű bővítése, amely számtalan megyei mérnöknek, szakembernek ad munkalehe­tőséget.

November től decem­ber 8-ig várják a dobozba cso­magolt mellkasi remegés. A középiskolásokat buzdítják véradásra szekszárd Véradó versenyt hirdetett a Vöröskereszt me­gyei szervezete a szekszár­di középiskolák diákjai és ta­nárai számára. A Szent Lász­ló Szakközépiskola Székhely Intézményében múlt héten volt a véradás, amelyen negy­venen jelentek meg, en ad­tak vért, köztük an életük­ben először.

A Csapó Dáni­el Középiskolában 34 önkén­tes vállalkozott a véradásra, 21 felelt meg, egy kivételével mindannyian új véradók vol tak.

Éjféli beszélgetés.

Ma a Garay-gimnázium- ban lesz véradás. Egészség és harcművészet szekszárd Tai-chi bemutató­val egybekötött előadást tar­tott dr. Armen Tatevoszján természetgyógyász a Babits kulturális központban zajló Egész-ség héten.

A Mentálhi­giénés Műhely rendezvényé­nek résztvevői arról is hall­hattak, hogy a mai felgyor­sult, eredményorientált tár­sadalomban a testi egészség mellett fokozottan szüksé­ge van az embereknek a ki­egyensúlyozott, fejlődésképes idegrendszerre. Armen Tatevoszján és Kutny Gábor Gyakorlatorientált képzés a felsőoktatásban, nagy lehetőségek előtt a megye A jogi után még négy új bizottságot alakítottak testületi ülés Paks külső településrészein jelölő fórumokat tartottak a delegáltak személyéről Módosítják a kormányablakok nyitva tartását PAKS Nem változtatott az eddi­gi bizottsági struktúrán szerdai ülésén a képviselő-testület.

A korábban létrehozott jogi, ügy­rendi és pénzügyi után gazda­sági, humánpolitikai, városépí­tő, közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottságot hoztak létre.

A gazdasági bizott­ságot Bana János vezeti, a hu­mánpolitikai bizottság élére dr.