Hogyan segíthet az iszlám a dohányzóknak abbahagyni?

Nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását

Kanizsa négy hatalmas bástyáján csüggedten lógtak az augusztus végi este nyomasztó melegében a vörös és zöld zászlók.

a böjt segít a leszokásban

A báljemez-ágyúk piros posztóval takartan bámultak le nyugat felé, a tikkadt mocsárban ívként görbülő külvárosra, a rajta innen fekvő cölöpös kávéház fabódéjára s az odább túl messze elnyúló zsombék-tengerre, amelyből a maga módja szerint küldte Allah-hoz péntek esti imáját a brekegő békák ezre. Nyugalom és sűrű pára ült a réteken, a városon túl, a keleti dombokon még meg-megcsillant egy-egy háztető keramitja a nyugvó nap késő sugarán. Az utcák deszkajáróin burkolt fejű asszonyok kopogtak sietve, mereven, egyedül, mintha senki sem ismerné őket.

Faházaikból, mecsetekből és dsámiból hetyke sarkantyúrázással jöttek ki kurta bőrdolmányaikban, magyaros szabású birkabőr nadrágban nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását kanizsai végház török vitézei. Büszke janicsárok szegték hátra, kényesen lépegetve, magas, tollas, hátukra csüngő végű fehér sapkával pompázó fejüket.

Turbános fejű, vánnyadt arcú öregek igyekeztek görbe háttal a keletre nyíló Szigeti-kapu felé, amelynek magasra nyúló tornyában már megszólalt a katonazene dobja, réztányérja, sikoltó sípja. A kapu előtt, szellős, karcsú oszlopokon könnyű tetőt hordó londsa-kösk deszkapadlóján törvénytudók, orvosok, költők korra, arcra, ruházatra igen-igen különböző kis csoportja üldögélt körben, a zenét hallgatva vagy Nizámi verseinek szépségein vitatkozva művelt emberhez illő ékes perzsa nyelven.

A külváros kertjeiben hallgatagon ődöngött egy-egy sétáló, lármásan vonult el egy-egy csapat. A vár cementtel burkolt terein az utcaseprők szerszáma ívelt kaszálva jobbra-balra, vizestömlőjük jött, ürült. Az egyszerű, kicsiny és magos faházakból tűzön süstörgő vaj tömött, nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását illata szállt ki az utcára, a földszinten dobogva zizegtették a szénát a jó melegben kedvükre vidult kényes török lovak.

A cölöpös kávéházban nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását csend és kis findsák mellett merengett a vendég. A várfal alatt szinte alagúttá nyúló kapualja, az előkelők délutáni hűsölő helye, lassan-lassan kiürült, s helyette benépesedett a széles várfal teteje: csöndes sétálók árnyékai mozogtak a magasban, a vár védelmében elhullt hitharcosok zöld zászlóval, zöld lándzsával tűzdelt sírhalmai között, amelyeknek békés csatasorait az előkelők lugasos, ápolt kertecskéi váltották föl, ahol az urak csöndes dohányzással enyhítgették a cukros, rózsavizes rizs és az omlós tésztájú fálákát okozta nagy jóllakottságot.

Ali, Kanizsa új basája most ért föl a várfalra Bihácsból érkezett vendégével. Míg az idegen úr az éjbe merülő tájékot nézegette, Ali gondolkozva tapogatta arcán a friss borotválást, fésülgette ujjaival szájára boruló tömött bajszát: mért jött ez ide? Beléptek a kis kertbe. Ali hátrébb taszította izzadt homlokáról a sólyomszárnyas, tenyérnyi széles prémű süveget, s intett egy legénynek.

Aranyos bőr szőnyeg került eléjük s melléje egy-egy bársony vánkos, a szőnyegre dohányzó szerek, apró findsák. A kíséret, szolganép elvonult. Ali intett s egy félig gyerek közeledett feléjük. Tisztes távolban maga alá hajlította lábait, fél válláról lebocsátotta kaftánját, s pöngetve igazgatta gyöngyházas tassánján a húrokat.

A keleti kapu fölött most buffant utolsót a katonazene nagy dobja.

Leszokom: az első fél év e-cigivel

Rákezdte a gyerek lágy magas hangján: - Miért panaszkodjam, szerencse, ellened? Kikeletkor áldasz a szép zöld erdővel, Szerelmes fülemile éneklésével, Víz lassu zugással, szél lengedezéssel. Ali izgatottan figyelt a szolgái közt támadt hirtelen mozgolódásra. A bihácsi úr kaftánja virágait simogatta, s fél szemmel pislogva neszelt a körülötte történőkre.

Amott rövid szóváltás zaja kerekedett föl a csendben, a tömegből most kivált a várparancsnok alakja s utána egy büszke kanizsai vitézé, aki durván tessékelt előre az urak színe elé valami rongyos, öreg magyart. Az óvatos dizdár hol a vendégre, hol az énekes ifjúra nézett. Ki ne hajolna meg dicső parancsod előtt?

Dönci, a ló – avagy az európai értelemben vett iszlám, I. rész.

Ali mosolygott s megindult a kert másik sarka felé, odaérve durva szóval fordult vissza a várnagy felé: - Oktalan barom, no, mi az? A várnagy szót se szólva csókolta meg a pasa kaftánjának szélét, s a vitézre mutatva hátralépett. Hajnalban elmentünk hát szénáért a Mura felé. Ez a piszkos vallású ember, itt ni! Rimánkodik, hogy ne bántsuk a szénáját.

Mondom neki: De még a fejed is a nyeregszíjamon fog lógni mindjárt, ha sokat ugatsz. Erre felel: Hagyd meg a szénát, ne bánts engem, hasznos titkot tudok.

nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását

Mondom neki: Ki a szóval, tisztátalan torkodból! Azt feleli: Hát várjatok csak! Nem várunk - feleltem.

Napok hordaléka/The sediments of the days - Dr. Nemes Sándor honlapja

Aztán fölraktuk a szénát meg az öreget is. Itt van! Ali türelmetlenül hallgatta a hülye fecsegést. Ezért kellett a fiúnak abbahagyni az éneket! Ezért kellett a vendégét magára hagyni! Mit fog az róla mesélni?

A paraszt végighúzta markát egyik hajfonatán, s letekintett a magas várfalról: - Nagyságos pasa úr, jó uram! Történet szerént néminemű lábas marhát hajték az légrádi piacra. Csuda nagy gyülekezések vagyon ottan az hadaknak.

Ki-ki tudja, hogy Kanisa ellen lészen az menetel. Mefisztói derű fátyolkodott elő finoman a pasa arcán. No, elsőben is Zrini!? Ha légrádi hallomásod igaz, száz táler-gurust kapsz, ha vakot vétesz szavaddal, patkószöget veretek mind az húsz körmöd alá, úgy vétetem fejed!

Mast mán beszélj: kik? Valójában penég nem tudom. De tudom, hogy ez éjnek évadján kelnek át az Murán.

nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását Ha abbahagyja a dohányzást, javul az egészsége

Ali megrezzent: hisz akkor reggelre itt vannak! Intett a dizdárnak. Egy szó, egy intés s az már rohant. Majd odábbról a szolgák csapatja omlott ki széjjel a kert ajtaján. Az öregre bilincs került, s az maradt őrzője, aki hozta. Ali a sötétben egyedül bécsi zsebóráját nézegette, amennyire látta, s egy patyolat kendővel törülgette arcáról az izzadtságot.

Mikor odalent a házak között elkurjant a riadó, megnyugodott némileg, udvarias mosolyt egyengetett arcára ujjaival, s visszaindult vendégéhez. Az nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását magyar lekuporodott a földre, s magában elrablott szénája, napi munkája értékét igyekezett levonni valahogy az ígért pénzből.

Hogyan segíthet az iszlám abbahagyni a dohányzást?

A nehéz számadás sokáig elgyötörte. De e gaz keresztény ostoba beszéde intézkednem kényszerített. Vigasztal az, hogy egyedül maradván, a legjobb társaságban voltál. Talán az eléggé meg nem vethető keresztények támadtak ez égig érő, meedsudsi falakkal bíró városra?

Szokjon le ön is a dohányzásról! Segítünk!

Ebben az esetben engedd meg, szultánom, hogy melletted keressem a vitézség kelyhének mámorát. A hitharcosokra való gondviselésem, ha nincs ellenedre, még egy ideig ébren tartana. Ha akarod, szultánom, addig is meleg kávé mellett agg szót kovácsoljunk. Lent a várban fénypontok ugráltak, árnyak kavarogtak s búgott, csörgött a harcra készülődés. Elmerülve hallgatták a harcos hangyaboly nyüzsgését: Ali aggodalmas, tervezgető arccal, a bihácsi vendég ábrándos, messzeröppent lélekkel.

Itt várja a kanizsai basánál a nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását harc bizonytalan szablyáját. Itt ül díszben és szomorún a művelt Kelet legsötétebb, legtávolibb nyugati határán, s ott, tengeren túl, messze keletre van egy föld, perzsa föld, ott lakott, mint becsületes síita, míg szunnitává s törökké nem lett. Ó, távoli föld, szép Mázenderán!

Newest ideas

Megszólalt: - Örök rózsa pompáz virágkert ölén, Vadon kél a jácint hegy menedekén, Liget lenge bokrán a bülbül hizelg, Halmos rónaságon vidám őzi lejt Aranyszín föveggel kegyes, bölcs papok, Aranyszín övekkel kevély lovagok! Ali derültebb arccal nézett föl vendégére: - Ó, Khoraszán gyönyört adó szavú bülbülje, Firduszi!

Ugyan, szultánom, mit is törődik a világ menedékhelye velünk? Mit törődik a birodalommal? Isztambulban a császári szeráj környékén rég nem hallik már a müezzin imára hívó szózata, elnyomja a dorbézolástól zúgó szeráj szünet nélkül való zaja.

Ali égre emelt mutatóujjal hívta tanúul az Istent. A bihácsi úr perzsa szava finoman zengett: az elégedetlenség nagy, a janicsárok között kezdődött a szó nyíltabb kimondása, de most már az ulemák is Ibráhim ellen fordulnak lassan-lassan Isztambul forr Holdas éjjeken aranytól, kövektől csillogó csolnakában háremlányokból rakott ágyon hallgatja a Bogház icsi beszédes hullámainak csacsogását Harsányan hangzott a karcsú torony erkélyéről a müezzin hajnali ezán-ja: nagy az Isten: - Alláhu ekber!

Fiataloknak

Alláhu ekber! Tanúskodom, hogy nincs istenség, csak Allah! Az imádság jobb az alvásnál! Lá-iláh ill-Alláh! Mire Ali elvégezte a reggeli imádságot, mosdást, a kanizsai vitézek egy része már kint ügetett a réteken, hogy alkalmas helyen elrejtőzve lest vessen a magyarnak, akinek csapatjai már a Szent Miklós domb túlsó lejtőjének lábához lapulva várták hadnagyuknak, Zrínyinek rendelkezését.

A hajnali nap finom, párás csillagokat táncoltatott sisakon, mellvason, rákfarkas combvérten. A vezető urak valamivel odébb tanácskoztak. A fiatal Dessich és Laczkovich elmosolyodtak, amint egy percre visszafordultak az idegen táj lelkes bámulásából.

Csanády János valami nem tudja abbahagyni szívfájdalom stressz iszlám dohányzását, nagy kerülőkkel dolgozó támadási terv előadásába kezdett. Zrínyi Péter ásítva nézett farkasszemet a keleti ég tüzes korongjával: ő majd csak üt, beszéljen más. Zrínyi Miklós, a kaland vezére, megjegyzés nélkül hallgatta végig a véleményeket, s most kiadta a parancsot: - Csanády uram, kegyelmed előre mégyen nem tudja abbahagyni az iszlám dohányzását vármegyei néppel olyképpen, mint valamely portyázó csata, az törököt el-kicsalni az várbul.

Osztán, ha mán kint lészen az ürge az mezőben, hegyikben esünk mi, az derékhad. Csanády sarkantyúba kapott lova ágaskodva szökött hátra kényesen egyet-kettőt, s mikor földet ért két ez az érzés, amikor abbahagyja a dohányzást lába újra, elnyúlt iramodással kerülte a dombot Kanizsa felé.

A kurjantásra dobbanva zúdult nyomába a megyei könnyű had. Erdődy Farkas megrázta fejét: - Ejh! Zrínyi sértődött döbbenéssel nézett a heveskedőre, szólni akart, de Erdődy már a domb tetejére vezető ösvénynek hajtotta lovát. Négy szál lovas utána is rúgtatott.

Muzulmánok Máriáról

Zrínyi gúnyosan nézte a dombra kapaszkodókat: a Vuk! Erdődy most tűnt el az ösvény fejénél a fák között Csak a lovak nyihognak s halkan csörög a fegyver Újra több!

fájó szegycsont a dohányzás után le tudtam hagyni a dohányzást

De hisz ez egész közel Amott már vágtat fölfelé az a négy! Újra puska ropog De messzebb, ez határozottan messzebb! Csattogva búg a messzeség

  • Szerfüggők a Nyírő Gyula Kórházban A kapacitás megvan az alkoholisták kezelésére itthon, de hiába, ha egyszer kevesen veszik tudomásul időben, hogy betegek.
  • Tüdő fájdalom hát
  • Hitvédelem 3. kötet
  • Ennek a
  • Melyik gyógyszer a legjobb a leszokásról
  • Fiataloknak | Egészség- és Családvédő Országos Egyesület
  • A dohányzásról való leszokás már szaga volt
  • Segítenek-e a pszichológusok a dohányzásról való leszokásban?